داستان کودکانه : خارپشت و شترمرغ

کتاب صوتی داستان های کودکانه این داستان: خارپشت و شترمرغ     یکی بود یکی نبود بجز خدای مهربان هیچکس نبود. روزی روزگاری در یک مزرعه زیبا یک خارپشت و شترمرغ با یکدیگر زندگی...